messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติ เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 114
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า รุ่นที่๑๐" poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง รายงานการตรวจสอบกรณีปลาตายลำห้วยแกง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมั่ง หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
แผนงานดำเนินงาน/นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
ประชาสัมพันธ์รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ประชาสัมพันผลการประเิมินคุณธรรมและความดปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปี 2566 2) เอกสารชี้แจงร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปี 2566 1) สรุปสาระสาคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ สาหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11255
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอดอนจาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดอนจาน (คจพ.อ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
61 - 80 (ทั้งหมด 133 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7