messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
info ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
1.สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง เทศบาลตำบลม่วงนา เป็นเขตการปกครองของอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอดอนจาน ห่างจากอำเภอดอนจาน 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน , ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน , ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน 1.2 พื้นที่ เทศบาลตำบลม่วงนา มีพื้นที่โดยประมาณ 29.18 ตารางกิโลเมตร 1.3 สภาพภูมิประเทศ ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ตำบลม่วงนาเป็นที่ราบสูงเป็นลูกคลื่น ลุ่มๆ ดอนๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ไร่ ที่นา ที่สวน 1.4 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงนาเต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 4 บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านนาน้อย หมู่ที่ 6 บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 8 บ้านหนองมั่ง หมู่ที่ 9 บ้านม่วงใหม่พัฒนา จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงนาเต็มบางส่วน - หมู่บ้าน 1.5 ท้องถิ่นอื่นในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา จำนวนเทศบาล - แห่ง 1.6 จำนวนประชากร 1.6.1 เทศบาลตำบลม่วงนามีจำนวนครัวเรือนจำนวน 1,085 ครัวเรือน 1.6.2 จำนวนประชากรทั้งหมด 4,423 คน แยกเป็นชาย 2,230 คน หญิง 2,193 คน 1.6.3 มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน 160.45 คน/ตารางกิโลเมตร 2. สภาพทางเศรษฐกิจ 2.1 อาชีพ ประชากร 90 % ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชที่ปลูก คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา 2.2.1 ธนาคาร - แห่ง 2.2.2 โรงแรม 1 แห่ง 2.2.3 ปั้มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง 2.2.4 โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง 2.2.5 โรงสี 11 แห่ง 3. สภาพทางสังคม 3.1 สภาพทางการศึกษา 3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล 1. โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 2. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4 3.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง 3.1.3 โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง 3.1.4 โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง 3.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1 2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านนา หมู่ที่ 5 3.1.6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง 3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา 3.2.1 วัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง 1. วัดเทวาประสิทธิ์ อยู่ในเขตหมู่ที่ 1 2. วัดศรีจันทร์โพธาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 2 3. วัดป่าอัมพวัน อยู่ในเขตหมู่ที่ 3 4. วัดอนุเขตตาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 5 5. วัดเขตตาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 6. วัดดอนปู่ตา อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 7. วัดป่าโคกหนองกุง อยู่ในเขตหมู่ที่ 6 3.2.2 มัสยิด จำนวน - แห่ง 3.2.3 ศาลเจ้า จำนวน - แห่ง 3.3 การสาธารณสุข 3.3.1 สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง 3.3.2 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์ 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.4.1 สถานีตำรวจ - แห่ง 3.4.2 สถานีดับเพลิง 1 แห่ง