messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลม่วงนา
“ ม่วงนาพัฒนาแหล่งน้ำนำการเกษตรเศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่”
ภารกิจ
1. ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
2. ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาเมืองน่าอยู่
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. พัฒนาไปสู่บ้านเมืองน่าอยู่