ชื่อเรื่อง : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปี 2566 1) สรุปสาระสาคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ สาหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ชื่อไฟล์ : 8x0Z3M1Thu15109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้