ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง,ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง