ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อม/ตรวจเช็คสภาพรถ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 - 5232 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง