ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง