ชื่อเรื่อง : ซื้อมิเตอร์น้ำประปา เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง