ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายบ้านนาน้อยหมู่ที่5สายหลังโรงปุ๋ย(บริเวณที่นานายปุย ขันทะวิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง