ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 ชุด และเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง