ชื่อเรื่อง : ซื้อครุุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง