ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อมุ่งสู่ตำบลชุมชนเข้มแข็งและก้าวไปสู่เมืองน่าอยู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง