เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
info Q&A
thumb_up Social Network
account_box คณะผู้บริหาร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 082-0103439
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 082-0103439
นายสัมพันธ์ แจ่มสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 098-6826452
นายสัมพันธ์ แจ่มสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 098-6826452
นายสมพร ทิพบรรจง
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 088-9137592
นายสมพร ทิพบรรจง
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 088-9137592
นายพัฒนพงศ์ การชารี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 093-5490246
นายพัฒนพงศ์ การชารี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 093-5490246
นายประดิษฐ์ อุทวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 099-0721893
นายประดิษฐ์ อุทวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 099-0721893
account_box สภาเทศบาล
นายอนัน การไส
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 062-1639997
นายอนัน การไส
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 062-1639997
นางแสงเดือน นันสมบัติ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 091-8657382
นางแสงเดือน นันสมบัติ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 091-8657382
นางสาวพิชญาภรณ์ การนิตย์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 094-2742662
นางสาวพิชญาภรณ์ การนิตย์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 094-2742662
นายภักดี นันทจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 096-7066011
นายภักดี นันทจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 096-7066011
นายเจริญ การมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 080-0258900
นายเจริญ การมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 080-0258900
นายคำสิงห์ มูลอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 083-3612508
นายคำสิงห์ มูลอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 083-3612508
นางสาวพรรณราย มาตรประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 092-9279335
นางสาวพรรณราย มาตรประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 092-9279335
นางสายเดือน ทิพบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-6085807
นางสายเดือน ทิพบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-6085807
นางสาวณัฐริกา นามบรรดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-8414706
นางสาวณัฐริกา นามบรรดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-8414706
นายวิศรุต จินามณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 082-1225471
นายวิศรุต จินามณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 082-1225471
นายวาด เชื้อสาทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 087-2246399
นายวาด เชื้อสาทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 087-2246399
นายรุ่งโรจน์ กุลเกษตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 065-3377362
นายรุ่งโรจน์ กุลเกษตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 065-3377362
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
นายเกษม หระสิทธิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
นายเกษม หระสิทธิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสายันณ์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสายันณ์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเคนพา แดนดงยิ่ง
นักพัฒนาชุมชน
นายเคนพา แดนดงยิ่ง
นักพัฒนาชุมชน
นายขวัญตา นันผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายขวัญตา นันผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสิริกร พิกุลหอม
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสิริกร พิกุลหอม
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนิตยา ราชรี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนิตยา ราชรี
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าเอกอัครเดช วงศ์ภักดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกอัครเดช วงศ์ภักดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอรุณวรรณ อุทัยคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณวรรณ อุทัยคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ โพนศรีสม
พนักงานขับรถยนต์
นายสมศักดิ์ โพนศรีสม
พนักงานขับรถยนต์
นายจิระชัย เจียมถนอม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายจิระชัย เจียมถนอม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวิภาส สาระการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายวิภาส สาระการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวจัญญา วิชาสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจัญญา วิชาสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกมลรัตน์ วรโคตร
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
นางสาวกมลรัตน์ วรโคตร
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวมยุรี ภารดิลก
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวมยุรี ภารดิลก
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสวัสดิ์ เฉิดวิจิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสวัสดิ์ เฉิดวิจิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวดวงจันทร์ แสงครจิตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดวงจันทร์ แสงครจิตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางกาญจนา จงสมชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางกาญจนา จงสมชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศศิธร คำสมร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางศศิธร คำสมร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวพิชชานันท์ กุลเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพิชชานันท์ กุลเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายสุริยัน ฝ้ายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายสุริยัน ฝ้ายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายสายัณน์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสายัณน์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์
นายช่างโยธา
นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์
นายช่างโยธา
นายธีรยุทธ ชัยนาแพง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายธีรยุทธ ชัยนาแพง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพันนารายณ์ ชูศรีโฉม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพันนารายณ์ ชูศรีโฉม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายคำกอง แซ่ฝ้าย
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายคำกอง แซ่ฝ้าย
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายชาญยุทธ ไร่วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชาญยุทธ ไร่วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวณัฐธิดา นันบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวณัฐธิดา นันบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมงคล พงษ์ศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมงคล พงษ์ศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวิเวกต์ ธัญญขันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางวิเวกต์ ธัญญขันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางดาวเหนือ แดนดงยิ่ง
ครู คศ.2
นางดาวเหนือ แดนดงยิ่ง
ครู คศ.2
นางฉวีวรรณ แสงพงษ์
ครู คศ.2
นางฉวีวรรณ แสงพงษ์
ครู คศ.2
นางมาลัยพรรณ นันประดิษฐ์
ครู คศ.2
นางมาลัยพรรณ นันประดิษฐ์
ครู คศ.2
นางรัศมี มาตรา
ครู คศ.2
นางรัศมี มาตรา
ครู คศ.2
นางไพรวัลย์ ธารเอี่ยม
ครู คศ.1
นางไพรวัลย์ ธารเอี่ยม
ครู คศ.1
นางวรรณภา การยา
ครู คศ.2
นางวรรณภา การยา
ครู คศ.2
นางสุดารัตน์ สุริฉาย
ครู คศ.2
นางสุดารัตน์ สุริฉาย
ครู คศ.2
นางสาวนราภร การสะอาด
ครู คศ.1
นางสาวนราภร การสะอาด
ครู คศ.1
นายศิริพงษ์ ปิ่นสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นายศิริพงษ์ ปิ่นสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนงค์นาฏ บุญศรีนาค
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนงค์นาฏ บุญศรีนาค
ผู้ดูแลเด็ก
นายนิพธ์ พุกสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายนิพธ์ พุกสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 221