เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 082-0103439
นายสัมพันธ์ แจ่มสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 098-6826452
นายสมพร ทิพบรรจง
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 088-9137592
นายประสิทธิ์ แจ่มสุวรรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 088-3379380
นายประดิษฐ์ อุทวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 099-0721893
account_box สภาเทศบาล
นายอนัน การไส
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 062-1639997
นางแสงเดือน นันสมบัติ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 091-8657382
นางสาวพิชญาภรณ์ การนิตย์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 094-2742662
นายภักดี นันทจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 096-7066011
นายเจริญ การมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 080-0258900
นายคำสิงห์ มูลอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 083-3612508
นางสาวพรรณราย มาตรประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 092-9279335
นางสายเดือน ทิพบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-6085807
นางสาวณัฐริกา นามบรรดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-8414706
นายวิศรุต จินามณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 082-1225471
นายวาด เชื้อสาทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 087-2246399
นายรุ่งโรจน์ กุลเกษตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 065-3377362
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
นายเกษม หระสิทธิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสายันณ์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเคนพา แดนดงยิ่ง
นักพัฒนาชุมชน
นายขวัญตา นันผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสิริกร พิกุลหอม
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนิตยา ราชรี
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าเอกอัครเดช วงศ์ภักดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอรุณวรรณ อุทัยคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ โพนศรีสม
พนักงานขับรถยนต์
นายจิระชัย เจียมถนอม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวิภาส สาระการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวจัญญา วิชาสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศุภกิจ พันธ์ไสว
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
นางคำพวง การสะอาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
account_box กองคลัง
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวมยุรี ภารดิลก
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสวัสดิ์ เฉิดวิจิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวดวงจันทร์ แสงครจิตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางกาญจนา จงสมชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศศิธร คำสมร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวพิชชานันท์ กุลเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายสุริยัน ฝ้ายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายสายัณน์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์
นายช่างโยธา
นายธีรยุทธ ชัยนาแพง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพันนารายณ์ ชูศรีโฉม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายคำกอง แซ่ฝ้าย
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายชาญยุทธ ไร่วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวณัฐธิดา นันบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมงคล พงษ์ศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวิเวกต์ ธัญญขันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางดาวเหนือ แดนดงยิ่ง
ครู คศ.2
นางฉวีวรรณ แสงพงษ์
ครู คศ.2
นางมาลัยพรรณ นันประดิษฐ์
ครู คศ.2
นางรัศมี มาตรา
ครู คศ.2
นางสาวสรัลนุช การยา
ครู คศ.2
นางสาวชวัลนุช ญาณกาย
ครู คศ.2
นางไพรวัลย์ ธารเอี่ยม
ครู คศ.1
นางสาวนราภร การสะอาด
ครู คศ.1
นายศิริพงศ์ ปิ่นสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนงค์นาฏ บุญศรีนาค
ผู้ดูแลเด็ก
นายนิพนธ์ พุกสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ