เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103


ลิงค์น่าสนใจ
account_box คณะผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สภาเทศบาล

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
นายเกษม หระสิทธิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
นายเกษม หระสิทธิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสายันณ์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสายันณ์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเคนพา แดนดงยิ่ง
นักพัฒนาชุมชน
นายเคนพา แดนดงยิ่ง
นักพัฒนาชุมชน
นายขวัญตา นันผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายขวัญตา นันผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสิริกร พิกุลหอม
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสิริกร พิกุลหอม
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวนิตยา ราชรี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนิตยา ราชรี
นักทรัพยากรบุคคล
จ่าเอกอัครเดช วงศ์ภักดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกอัครเดช วงศ์ภักดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอรุณวรรณ อุทัยคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรุณวรรณ อุทัยคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ โพนศรีสม
พนักงานขับรถยนต์
นายสมศักดิ์ โพนศรีสม
พนักงานขับรถยนต์
นายจิระชัย เจียมถนอม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายจิระชัย เจียมถนอม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวิภาส สาระการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่พัฒนาชุมชน
นายวิภาส สาระการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่พัฒนาชุมชน
นางสาวจัญญา วิชาสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจัญญา วิชาสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธัญญารัตน์ ศรีพอ
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
นางสาวธัญญารัตน์ ศรีพอ
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวมยุรี ภารดิลก
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวมยุรี ภารดิลก
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสวัสดิ์ เฉิดวิจิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสวัสดิ์ เฉิดวิจิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวดวงจันทร์ แสงครจิตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวดวงจันทร์ แสงครจิตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางกาญจนา จงสมชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางกาญจนา จงสมชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศศิธร คำสมร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางศศิธร คำสมร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวชนัดดา บุญสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชนัดดา บุญสอาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิรินทรา พัฒบุบผา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวศิรินทรา พัฒบุบผา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางวิชญาดา ภูนี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางวิชญาดา ภูนี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายสายัณน์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสายัณน์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์
นายช่างโยธา
นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์
นายช่างโยธา
นายพันนารายณ์ ชูศรีโฉม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพันนารายณ์ ชูศรีโฉม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธีรยุทธ ชัยนาแพง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายธีรยุทธ ชัยนาแพง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวพิชชานันท์ กุลเกษตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการ)
นางสาวพิชชานันท์ กุลเกษตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการ)
นายสุริยัน ฝ้ายทอง
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านโยธาและ งานอื่นๆ
นายสุริยัน ฝ้ายทอง
พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านโยธาและ งานอื่นๆ
นายคำกอง แซ่ฝ้าย
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายคำกอง แซ่ฝ้าย
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายสมชัย ภารประดิษฐ์
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายสมชัย ภารประดิษฐ์
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายชาญยุทธ ไร่วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชาญยุทธ ไร่วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวิเวกต์ ธัญญขันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางวิเวกต์ ธัญญขันธ์
นักวิชาการศึกษา
นางดาวเหนือ แดนดงยิ่ง
ครู คศ.2
นางดาวเหนือ แดนดงยิ่ง
ครู คศ.2
นางฉวีวรรณ แสงพงษ์
ครู คศ.2
นางฉวีวรรณ แสงพงษ์
ครู คศ.2
นางมาลัยพรรณ นันประดิษฐ์
ครู คศ.2
นางมาลัยพรรณ นันประดิษฐ์
ครู คศ.2
นางรัศมี มาตรา
ครู คศ.2
นางรัศมี มาตรา
ครู คศ.2
นางไพรวัลย์ ธารเอี่ยม
ครู คศ.1
นางไพรวัลย์ ธารเอี่ยม
ครู คศ.1
นางวรรณภา การยา
ครู คศ.2
นางวรรณภา การยา
ครู คศ.2
นางสุดารัตน์ สุริฉาย
ครู คศ.2
นางสุดารัตน์ สุริฉาย
ครู คศ.2
นางสาวนราภร การสะอาด
ครู คศ.1
นางสาวนราภร การสะอาด
ครู คศ.1
นายศิริพงษ์ ปิ่นสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นายศิริพงษ์ ปิ่นสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนงค์นาฏ บุญศรีนาค
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนงค์นาฏ บุญศรีนาค
ผู้ดูแลเด็ก
นายนิพธ์ พุกสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายนิพธ์ พุกสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลม่วงนา
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 144
เมื่อวาน 323
เดือนนี้ 2,427
เดือนที่แล้ว 6,437
ทั้งหมด 23,407