messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 082-0103439
นายสัมพันธ์ แจ่มสุวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 098-6826452
นายสมพร ทิพบรรจง
รองนายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
โทร : 088-9137592
นายประสิทธิ์ แจ่มสุวรรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 088-3379380
นายประดิษฐ์ อุทวงษ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 099-0721893
account_box สภาเทศบาล
นายอนัน การไส
ประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 062-1639997
นางแสงเดือน นันสมบัติ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 091-8657382
นางสาวพิชญาภรณ์ การนิตย์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 094-2742662
นายภักดี นันทจักร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 096-7066011
นายเจริญ การมงคล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 080-0258900
นายคำสิงห์ มูลอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 083-3612508
นางสาวพรรณราย มาตรประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 1
โทร : 092-9279335
นางสายเดือน ทิพบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-6085807
นางสาวณัฐริกา นามบรรดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 098-8414706
นายวิศรุต จินามณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 082-1225471
นายวาด เชื้อสาทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 087-2246399
นายรุ่งโรจน์ กุลเกษตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม่วงนา เขต 2
โทร : 065-3377362
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 063-4945416
จ่าเอกอนุชา มานะวงศ์
รองปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา
โทร : 062-8412625
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-2774566
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-9414223
นายสายันณ์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-8543845
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-8523845
account_box สำนักปลัด
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-2774566
นายเคนพา แดนดงยิ่ง
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 089-2743069
นายขวัญตา นันผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 087-2158641
นางสาวสิริกร พิกุลหอม
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 095-9196287
นางสาวนิตยา ราชรี
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 088-5496584
จ่าเอกอัครเดช วงศ์ภักดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 083-3544554
นางสาวอรุณวรรณ อุทัยคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 082-8516555
นายสมศักดิ์ โพนศรีสม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 088-3224345
นายจิระชัย เจียมถนอม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 086-8617688
นายวิภาส สาระการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 085-5429251
นางสาวจัญญา วิชาสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 090-9073260
นายศุภกิจ พันธ์ไสว
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 093-5307261
นางคำพวง การสะอาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
account_box กองคลัง
นางสุนันทนา สารขันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-9414223
นางสาวมยุรี ภารดิลก
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 098-7799037
นางสวัสดิ์ เฉิดวิจิตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 081-7697583
นางสาวดวงจันทร์ แสงครจิตร
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 085-6095104
นางกาญจนา จงสมชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 087-2234898
นางศศิธร คำสมร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร : 085-6440126
นางสาวพิชชานันท์ กุลเกษตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 095-6578197
นายสุริยัน ฝ้ายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 063-8844751
account_box กองช่าง
นายสายัณน์ อุ่นทรพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-8543845
นายพิสิษฐ์ ศรีแสนยงค์
นายช่างโยธา
โทร : 084-7865633
นายธีรยุทธ ชัยนาแพง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 095-5120056
นายพันนารายณ์ ชูศรีโฉม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 091-0329543
นายคำกอง แซ่ฝ้าย
พนักงานจ้างเหมาช่างประปา
นายชาญยุทธ ไร่วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองการศึกษา
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-8523845
นางวิเวกต์ ธัญญขันธ์
นักวิชาการศึกษา
โทร : 085-4643840
นางดาวเหนือ แดนดงยิ่ง
ครู คศ.2
โทร : 091-3523954
นางฉวีวรรณ แสงพงษ์
ครู คศ.2
โทร : 086-2608859
นางมาลัยพรรณ นันประดิษฐ์
ครู คศ.2
โทร : 091-8670683
นางรัศมี มาตรา
ครู คศ.2
โทร : 064-3141609
นางสาวสรัลนุช การยา
ครู คศ.2
โทร : 064-6694982
นางสาวชวัลนุช ญาณกาย
ครู คศ.2
โทร : 098-1422447
นางไพรวัลย์ ธารเอี่ยม
ครู คศ.1
โทร : 082-8540499
นางสาวนราภร การสะอาด
ครู คศ.1
โทร : 088-3064607
นายศิริพงศ์ ปิ่นสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-8626877
นางสาวอนงค์นาฏ บุญศรีนาค
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 063-2563905
นายนิพนธ์ พุกสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 080-3428249