messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
account_box สำนักปลัด
นางสาวรุ่งทิพย์ การประไพ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-2774566
นายเคนพา แดนดงยิ่ง
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 089-2743069
นายขวัญตา นันผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 087-2158641
นางสาวสิริกร พิกุลหอม
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 095-9196287
นางสาวนิตยา ราชรี
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 088-5496584
จ่าเอกอัครเดช วงศ์ภักดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 083-3544554
นางสาวอรุณวรรณ อุทัยคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 082-8516555
นายสมศักดิ์ โพนศรีสม
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 088-3224345
นายจิระชัย เจียมถนอม
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 086-8617688
นายวิภาส สาระการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 085-5429251
นางสาวจัญญา วิชาสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 090-9073260
นายศุภกิจ พันธ์ไสว
พนักงานจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
โทร : 093-5307261
นางคำพวง การสะอาด
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)