messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองการศึกษา
นางสาวสุภาพ การประสพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 087-8523845
นางวิเวกต์ ธัญญขันธ์
นักวิชาการศึกษา
โทร : 085-4643840
นางดาวเหนือ แดนดงยิ่ง
ครู คศ.2
โทร : 091-3523954
นางฉวีวรรณ แสงพงษ์
ครู คศ.2
โทร : 086-2608859
นางมาลัยพรรณ นันประดิษฐ์
ครู คศ.2
โทร : 091-8670683
นางรัศมี มาตรา
ครู คศ.2
โทร : 064-3141609
นางสาวสรัลนุช การยา
ครู คศ.2
โทร : 064-6694982
นางสาวชวัลนุช ญาณกาย
ครู คศ.2
โทร : 098-1422447
นางไพรวัลย์ ธารเอี่ยม
ครู คศ.1
โทร : 082-8540499
นางสาวนราภร การสะอาด
ครู คศ.1
โทร : 088-3064607
นายศิริพงศ์ ปิ่นสุวรรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 081-8626877
นางสาวอนงค์นาฏ บุญศรีนาค
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 063-2563905
นายนิพนธ์ พุกสอน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 080-3428249