เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103


ลิงค์น่าสนใจ
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป.
ข้อมูลหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
 
                                   เทศบาลตำบลม่วงนา  เป็นเขตการปกครองของอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอดอนจาน ห่างจากอำเภอดอนจาน 5 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  20 กิโลเมตร มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้
 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน , ตำบลกลางหมื่น  อำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน  อำเภอดอนจาน , ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่   อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน   ตำบลนาจำปา   อำเภอดอนจาน
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป.

ข้อมูลหน่วยงาน และประวัติความเป็นมา
 
                                   เทศบาลตำบลม่วงนา  เป็นเขตการปกครองของอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอดอนจาน ห่างจากอำเภอดอนจาน 5 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  20 กิโลเมตร มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้
 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน , ตำบลกลางหมื่น  อำเภอเมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน  อำเภอดอนจาน , ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่   อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน   ตำบลนาจำปา   อำเภอดอนจาน
info ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
 1.สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลม่วงนา เป็นเขตการปกครองของอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอดอนจาน ห่างจากอำเภอดอนจาน 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน , ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน , ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน
 
1.2 พื้นที่
เทศบาลตำบลม่วงนา มีพื้นที่โดยประมาณ 29.18 ตารางกิโลเมตร
 
1.3 สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ตำบลม่วงนาเป็นที่ราบสูงเป็นลูกคลื่น ลุ่มๆ ดอนๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ไร่ ที่นา ที่สวน
 
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ดังนี้
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงนาเต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านม่วงกลาง
หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเหนือ
หมู่ที่ 3 บ้านม่วงใต้
หมู่ที่ 4 บ้านนาใหญ่
หมู่ที่ 5 บ้านนาน้อย
หมู่ที่ 6 บ้านนาเหนือ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขื่อนช้าง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองมั่ง
หมู่ที่ 9 บ้านม่วงใหม่พัฒนา
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงนาเต็มบางส่วน - หมู่บ้าน
 
1.5 ท้องถิ่นอื่นในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา
จำนวนเทศบาล - แห่ง
 
1.6 จำนวนประชากร
1.6.1 เทศบาลตำบลม่วงนามีจำนวนครัวเรือนจำนวน 1,085 ครัวเรือน
1.6.2 จำนวนประชากรทั้งหมด 4,423 คน แยกเป็นชาย 2,230 คน หญิง 2,193 คน
1.6.3 มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน 160.45 คน/ตารางกิโลเมตร
 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ประชากร 90 % ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชที่ปลูก คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา
2.2.1 ธนาคาร - แห่ง
2.2.2 โรงแรม  1 แห่ง
2.2.3 ปั้มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
2.2.4 โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
2.2.5 โรงสี 11 แห่ง
 
3. สภาพทางสังคม
 
3.1 สภาพทางการศึกษา
3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล
1. โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2
2. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4
3.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
3.1.3 โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
3.1.4 โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
3.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1
2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านนา หมู่ที่ 5
3.1.6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
 
3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา
 
3.2.1 วัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง
1. วัดเทวาประสิทธิ์ อยู่ในเขตหมู่ที่ 1
2. วัดศรีจันทร์โพธาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 2
3. วัดป่าอัมพวัน อยู่ในเขตหมู่ที่ 3
4. วัดอนุเขตตาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 5
5. วัดเขตตาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 6
6. วัดดอนปู่ตา อยู่ในเขตหมู่ที่ 6
7. วัดป่าโคกหนองกุง อยู่ในเขตหมู่ที่ 6
3.2.2 มัสยิด จำนวน - แห่ง
3.2.3 ศาลเจ้า จำนวน - แห่ง
 
3.3 การสาธารณสุข
 
3.3.1 สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
3.3.2 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.4.1 สถานีตำรวจ  - แห่ง
3.4.2 สถานีดับเพลิง  1 แห่ง
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป

 1.สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลม่วงนา เป็นเขตการปกครองของอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอดอนจาน ห่างจากอำเภอดอนจาน 5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน , ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน , ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนจาน ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน
 
1.2 พื้นที่
เทศบาลตำบลม่วงนา มีพื้นที่โดยประมาณ 29.18 ตารางกิโลเมตร
 
1.3 สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ตำบลม่วงนาเป็นที่ราบสูงเป็นลูกคลื่น ลุ่มๆ ดอนๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ไร่ ที่นา ที่สวน
 
1.4 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ดังนี้
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงนาเต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านม่วงกลาง
หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเหนือ
หมู่ที่ 3 บ้านม่วงใต้
หมู่ที่ 4 บ้านนาใหญ่
หมู่ที่ 5 บ้านนาน้อย
หมู่ที่ 6 บ้านนาเหนือ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเขื่อนช้าง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองมั่ง
หมู่ที่ 9 บ้านม่วงใหม่พัฒนา
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงนาเต็มบางส่วน - หมู่บ้าน
 
1.5 ท้องถิ่นอื่นในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา
จำนวนเทศบาล - แห่ง
 
1.6 จำนวนประชากร
1.6.1 เทศบาลตำบลม่วงนามีจำนวนครัวเรือนจำนวน 1,085 ครัวเรือน
1.6.2 จำนวนประชากรทั้งหมด 4,423 คน แยกเป็นชาย 2,230 คน หญิง 2,193 คน
1.6.3 มีความหนาแน่นเฉลี่ยจำนวน 160.45 คน/ตารางกิโลเมตร
 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ประชากร 90 % ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก พืชที่ปลูก คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา
2.2 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา
2.2.1 ธนาคาร - แห่ง
2.2.2 โรงแรม  1 แห่ง
2.2.3 ปั้มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง
2.2.4 โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
2.2.5 โรงสี 11 แห่ง
 
3. สภาพทางสังคม
 
3.1 สภาพทางการศึกษา
3.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาล
1. โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2
2. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4
3.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
3.1.3 โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
3.1.4 โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง
3.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1
2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านนา หมู่ที่ 5
3.1.6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
 
3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา
 
3.2.1 วัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง
1. วัดเทวาประสิทธิ์ อยู่ในเขตหมู่ที่ 1
2. วัดศรีจันทร์โพธาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 2
3. วัดป่าอัมพวัน อยู่ในเขตหมู่ที่ 3
4. วัดอนุเขตตาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 5
5. วัดเขตตาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ 6
6. วัดดอนปู่ตา อยู่ในเขตหมู่ที่ 6
7. วัดป่าโคกหนองกุง อยู่ในเขตหมู่ที่ 6
3.2.2 มัสยิด จำนวน - แห่ง
3.2.3 ศาลเจ้า จำนวน - แห่ง
 
3.3 การสาธารณสุข
 
3.3.1 สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
3.3.2 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.4.1 สถานีตำรวจ  - แห่ง
3.4.2 สถานีดับเพลิง  1 แห่ง
info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลม่วงนา
“ ม่วงนาพัฒนาแหล่งน้ำนำการเกษตรเศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่”
ภารกิจ
1. ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
2. ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาเมืองน่าอยู่
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. พัฒนาไปสู่บ้านเมืองน่าอยู่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลม่วงนา
“ ม่วงนาพัฒนาแหล่งน้ำนำการเกษตรเศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองน่าอยู่”
ภารกิจ
1. ปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้มีประสิทธิภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของราษฎร
2. ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาเมืองน่าอยู่
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค
2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. พัฒนาไปสู่บ้านเมืองน่าอยู่
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลม่วงนา รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลม่วงนา

รอปรับปรุง
check_circle แหล่งท่องเที่ยวเชิงนววิถี
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนววิถี
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน

folder แหล่งเรียนรู้ชุมชน
folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
insert_drive_file ภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลม่วงนา
นายปรเมศวร์ อิ่มแมน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 108
เมื่อวาน 287
เดือนนี้ 2,391
เดือนที่แล้ว 6,401
ทั้งหมด 23,371