เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
info Q&A
thumb_up Social Network
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รายงานการโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file การประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการคัดเลือก การสอบคัดเลือกข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตาบลม่วงนา ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดาเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file กาหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตาบลม่วงนา ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและกาปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลม่วงนา เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษโรงเรื่อนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
insert_drive_file แผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในเขตเทศบาลตำบลม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file แผ่นผับเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่อยงานภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file การยืนแบบและรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file การยื่นแบบและรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุ่งท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 191