เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมั่ง หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 / 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประชาสัมพันผลการประเิมินคุณธรรมและความดปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปี 2566 2) เอกสารชี้แจงร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปี 2566 1) สรุปสาระสาคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ สาหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
photo ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอดอนจาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดอนจาน (คจพ.อ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานโครงการเสริมสร้างหลักปฎิบัติราชการที่ดีจากจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชนหน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงใต้ หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
photo ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน ตามที่ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือ ราย นางสาวน้ำฝน บุตรสีวงษ์ อายุ ๓๐ ปี หมู่ ๗ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4