messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 6
ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
รายงานการโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 13
รายงานการโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 17
รายงานการโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
รายงานการโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
รายงานการโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ สายทางศาลาหลักบ้านหมู่ที่๕ ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ สายทางนายเคน-นาจารย์ บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๕ ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ สายทางพ่อใหญ่กอง ม่วงใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศการรับโอน ( ย้าย ) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศงบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 31
รายงานการโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ สายทางยายเลน-นายศูนย์ บ้านนาน้อย ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ สายทางกุดม่วง-นายสุข (เริ่มจากยายจวน-นางโหล) บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 34
รายงานการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 28
ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำอปท.ตำแหน่งกรรมการ ฯ ( ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของอปท.ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 465
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรม อปท. ( ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อปท. ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 59
1 - 20 (ทั้งหมด 134 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7