เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา:เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ ๓ โครงการ พ.ศ.๒๕๖๕ ๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหาย ถนนสายขุมหิน บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๕ ๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหาย บ้านนาน้อย หมู่ที่๕ สายหลังโรงปุ๋ย ๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหาย บ้านนาเหนือ หมู่ที่๖ ถนนสายท่าวัดบุรี-โคกหนองกุง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา:เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ตามถนนภายในหมู่บ้าน หมู่๔ บ้านนาใหญ่,หมู่๕ บ้านนาน้อย,หมู่๖ บ้านนาเหนือ จำนวน ๓๒ ชุด พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา:เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลางโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านนาเหนือ หมู่ที่๖ เสริมผิวถนนด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประมวลจริยธรรม ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา เรื่องงบแสดงฐานนะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file รายงานการโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการคัดเลือก การสอบคัดเลือกข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตาบลม่วงนา ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file กาหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดาเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตาบลม่วงนา ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file การติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2