messager
 
เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับโอน ( ย้าย ) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศงบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
รายงานการโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ สายทางยายเลน-นายศูนย์ บ้านนาน้อย ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๕ สายทางกุดม่วง-นายสุข (เริ่มจากยายจวน-นางโหล) บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
รายงานการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำอปท.ตำแหน่งกรรมการ ฯ ( ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของอปท.ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. ตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรม อปท. ( ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อปท. ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
รายงานการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4,5,6 จำนวน 4 จุด ตำบลม่วงนา 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลม่วงนา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประชาสัมพันธ์การโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเทศบาลตำบลม่วงนา : เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
รายงานเปรียบเทียบการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลม่วงนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
รายงานการใช้พลังงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
find_in_page ประกาศการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
รายงานการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
1 - 20 (ทั้งหมด 124 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7