เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ม่วงนา
อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงนา เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-019103

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
info Q&A
thumb_up Social Network
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 942253200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 873133200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
นายทองปุ่น การภักดี
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์น่าสนใจ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 163