เทศบาลตำบลม่วงนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ camera_alt ภาพกิจกรรม insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 942253200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 873133200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2