messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 (กส.ถ.45-027)สายทางบ้านนา-กลางหมื่นบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว1,250.00 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,250.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะรองรับขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำเดือน กรกฏาคม -30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาน้อยหมู่ที่ 5 สายทางกุดม่วง-นายสุข(เริ่มต้นจากนายบุญมี-นิตกร นันบุญ) ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงกลางเทศบาลตำบลม่วงนาอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 นมยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.จำนวน 18,252 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาน้อยหมู่ที่ 5 (กส.ถ.45-028)ถนนสายนายเคน-นาจารย์กว้าง5.00เมตร ยาว 1,640 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาเหนือหมู่ที่ 6(กส.ถ.45-018)ถนนสายท่ากกม่วง(นาหว่า)กว้าง4.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันแบบธรรมดา ขับเคลื่อน ๒ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซีฯลฯตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหาย(ตามหลุมตามบ่อ)บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1,2,3,7,8,9 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ บ้านนาใหญ่และหมู่ที่ 5 บ้านนาน้อย ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ซื้อโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (จัดซื้อถังขยะสำหรับรองรับขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 เดือน 1 กรกฏาคม -30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed จ้างติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วย Asphalt concrete เสริมผิวถนนเดิมสายถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านม่วงกลางถึงบ้านม่วงใต้ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,640 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,560 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed จ้างอสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด)บ้านหนองเขื่อนช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 267
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 266
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนด้วย Asphalt concrete เสริมผิวถนนเดิมสายโรงกรองน้ำหมู่ที่ 1 ถึงวัดป่าอัมพวัน ขนาดกว้าง 4เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 723 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,892 ตาราวาง เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed จ้างก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 261
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 งวด 2-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ถนนสายท่าวัดบุรี-โคกหนองกุง ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 4ม. หนา 0.15 ม.ระยะทางยาว 225 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตรม.พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 296
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 2 เริ่มต้นจากบ้านนายแบกถึงบ้านนายประวิทย์ พิกุลหอม ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 225 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล ไม่น้อยกว่า900 ตรม. พร้อมดินลูกรังกลบไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 299
rss_feed จ้างเสริมผิวถนนเดิมด้วยAsphalt Concrete ถนนสายทางข้างวัดเทวาประสิทธิ์ ถึงบ้านนางสน การมงคล บ้านม่วงกลางหมู่ที่ 1 ตำบลม่วงนา ขนาดถนนเดิมกว้าง 4 ม.หนา 0.05 ม.ระยะทางยาว 280 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed จ้างเสริมผิวถนนเดิมด้วยAsphalt Concrete ถนนสายศาลาประชาคมหมู่ที่ 5 ถึงข้างวัดอนุเขตตารามบ้านนาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงนา กว้าง 4 ม.หนา 0.05 ม.ระยะทางยาว 280 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ถนนสายท่าวัดบุรี-โคกหนองกุง ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 225 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล ไม่น้อยกว่า900 ตรม. พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5 สายทางเชื่อมกุดม่วง-นาจารย์(เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed จ้าง่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 2 ถนนข้างประปาบาดาลขนาดใหญ่มากภายในวัดศรีจันทร์ ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 296
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 งวดที่ 2-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 318
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4 ถนนสายหนองเม็ก-บิวตี้(บริเวณบ้านนายพันตรี) เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 333
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 (สายทางข้างวัดเขตตาราม)ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาน้อย หมู่ที่ 5 ถนนสายหนองเม็กใหญ่-ปฏิรูปเชียงเครือกว้าง 5 ม.ยาว 440 ม.หนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า2,200 ตรม.ไล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือตามสภาพพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 492
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 งวด 1-5 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1874
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงใต้ หมู่ที่ 3 ถนนสายท่าวังลี่กว้าง 5 ม.ยาว 890 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตรม.ใหล่ทางข้างละ0.50 ม.เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 446
1 - 36 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1